SAMMENDRAG AV FORSIKRING

Vertsforsikring i Japan

Hva er japansk vertsforsikring?

Den japanske vertsforsikringen gjelder i tilfeller der verten* pådrar seg ansvar eller andre utgifter i forbindelse med personskade eller skade på andres eiendeler på grunn av deling av hjem gjennom Airbnb-plattformen, og i tilfeller der vertens eiendom blir skadet på grunn av en gjests* opphold. I tilfeller der vertens eiendom er skadet på grunn av gjestens opphold, gjelder forsikringsdekningen når tvisten mellom verten og gjesten ikke kan løses av seg selv, og verten kontakter Airbnb.

Japans vertsforsikring er et forsikringsprogram tegnet av Sompo Japan Insurance Inc.

Verter trenger ikke å betale forsikringspremier for å dra nytte av japansk vertsforsikring.

Se følgende informasjon om forsikringsdekningen for den japanske vertsforsikringen.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for det nåværende forsikringsprogrammet er fra 31. juli 2022 til 31. juli 2023.

Omfang og vilkår

Omfang og vilkår for å søke om vertsforsikring i Japan

Kompensasjon for skade på vertens eiendom
Dekningen fra den japanske vertsforsikringen betales ut i henhold til gjeldende vilkår og unntak for ødeleggelse av utleiestedet* og vertens* personlige eiendeler som har skjedd på grunn av gjestens* opphold. Erstatning for skade på et utleiested som verten leier eller forvalter, kan dekkes av tilleggsdekningene beskrevet nedenfor.

Kompensasjon for vertens ansvar for personskade eller tingskade
Den japanske vertsforsikringen dekker også verters ansvar for personskade og skade på gjesters eller andres eiendeler i løpet av gjestens opphold på utleiestedet slik det er reservert på Airbnb-plattformen, og som er forårsaket av utleievirksomheten.*

Kompensasjon for utgifter pådratt av verten for betalinger til andre for å ordne opp i ulykker som involverer person- og tingskade
I tilfeller der verten pådrar seg utgifter på grunn av betalinger som er nødvendige på grunn av en ulykke som involverer person- eller tingskade på en gjest eller andre, kan den japanske vertsforsikringen dekke utgiftene som verten har pådratt seg. Ulykken må være forårsaket av utleievirksomheten og oppstå i løpet av gjestens opphold på utleiestedet, slik det er reservert på Airbnb-plattformen, for at forsikringen skal gjelde. Hver dekning som er beskrevet ovenfor, er underlagt de vilkårene og unntakene som gjelder for den japanske vertsforsikringen.

 1. Dekket overnattingssted

Den japanske vertsforsikringen gjelder for det utleiestedet som verten, eier, leier eller forvalter for utleievirksomheten.

(*) Med "utleiested" menes bygninger som er godkjent i henhold til Hotel Business Act, sertifisert i henhold til National Strategic Special Zones Act eller registrert i henhold til Housing Accommodation Business Act, eller andre bygninger hvor lignende gjestfrihetsvirksomhet finner sted. Det forutsettes uansett at alle følgende krav er oppfylt:

 • Bygningen eies av verten, leies av verten eller forvaltes av verten.
 • Bygningen er oppført på Airbnbs nettside.
 • Bygningen blir bestilt og brukt av en person som har godtatt Airbnbs tjenestevilkår og brukt Airbnbs nettsted. Gjestfrihetsbygninger omfatter mobile hjem, busser, campingbiler, tretopphus og andre bygninger som er parkert og brukes som gjestfrihetsbygninger. Båter og andre fartøy kan også omfattes dersom de brukes som gjestfrihetsbygninger.
  1. Vert/verter

  (*) Med "vert" menes en person som driver med utleievirksomhet, som tilbyr utleiesteder og som har de lisenser eller tillatelser som kreves for å gjøre dette i henhold til gjeldende lover.

  1. Gjester

  (*) Gjester betyr brukere av utleievirksomheten, herunder de som har blitt invitert av brukeren og de som i fellesskap bruker utleievirksomheten.

  (*) Utleievirksomhet betyr hotellvirksomhet som angitt i Hotel Business Act (Act No. 138 of 1948), virksomhet som angitt i National Strategy Special Area Act (Act No. 107 of 2013), virksomhet som angitt i Housing Accommodation Business Act (Act No. 65 of 2017), eller annen lignende gjestfrihetsvirksomhet, og alle aktiviteter som utføres i eller utenfor utleiestedet i forbindelse med tjenestene ovenfor.

  Forsikringsdekning

  Den øvre grensen som gjelder i forsikringsperioden er 100 000 000 JPY per hendelse, med enkelte unntak.

  Dekningsunntak

  Viktige elementer som ikke dekkes av den japanske vertsforsikringen (klausuler angående kompensasjon for skade på eiendom eid av verten)

  Elementer som ikke er omfattet i utleiestedet:

  – Valuta, penger, edelt metall i bullionform, sedler eller verdipapirer – Land, vann eller andre stoffer i eller på land. Dette skal imidlertid ikke gjelde forbedringer av landområdet som består av landskapsarkitektur, veibaner og fortau (men skal gjelde for eventuelle tilsatte landområder eller landområder under slik eiendom) eller vann som befinner seg i en lukket tank, et rørsystem eller annet prosessutstyr. – Dyr, inklusive, men ikke begrenset til, husdyr og kjæledyr – Stående tømmer og avlinger – Vannfartøy, luftfartøy, romfartøy og satellitter. Dette skal imidlertid ikke gjelde for vannfartøy som ikke drives og brukes som utleiestedet. – Kjøretøy. Dette skal imidlertid ikke omfatte kjøretøy som ikke drives og brukes som utleiestedet. – Underjordiske gruver eller gruvesjakter eller eiendom innenfor slike gruver eller sjakter – Dammer, diker og demninger – Eiendom i transitt – Overførings- og distribusjonslinjer utover 305 meter fra utleiestedet

  Hovedsakelige tilfeller der forsikringspenger ikke betales:

  – Krig, et fremmed lands bruk av makt, revolusjon, maktovertakelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer – Skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade som følge av en kjernefysisk reaksjon eller henfall av atomkjernen til kjernefysisk brensel- eller kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk henfall av atomkjerner av radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk – Terrorisme – Ondsinnet bruk eller trusler om bruk av giftige biologiske eller kjemiske materialer – Skader som oppstår før eller etter gjestens opphold på utleiestedet slik det er reservert på Airbnb-plattformen – Skader forårsaket av forsettlig forseelse eller grov uaktsomhet fra vertenes side – osv.

  Hovedtilfeller der forsikringspenger ikke utbetales (klausuler om kompensasjon for erstatningsansvar og utgifter pådratt av verten)

  – Krig, et fremmed lands bruk av makt, revolusjon, maktovertakelse, borgerkrig, væpnet opprør eller andre lignende hendelser eller opptøyer – Skader forårsaket av stråling, eksplosjon eller annen skade forårsaket av en kjernefysisk reaksjon eller henfall av atomkjernen av kjernefysisk brensel- eller kildemateriale, radioaktivt grunnstoff, radioisotop eller materiale forurenset av slikt materiale, eller en ulykke som kan tilskrives dette, unntatt kjernefysiske reaksjoner eller kjernefysisk henfall av atomkjerner av radioisotoper for medisinsk, vitenskapelig eller industriell bruk – Skader forårsaket av forsettlig uredelighet fra vertenes side – Utgifter til eller ansvar overfor pårørende som bor sammen med verter, utenom tilfeller der verten pådrar seg ansvar eller utgifter for nødvendige betalinger til slike pårørende for skade på et utleiested som verten har leid eller forvaltet – Utgifter eller ansvar som oppstår på grunn av fysisk funksjonshemming som ansatte hos verter pådrar seg under arbeidet for verter – I tilfeller der det er en spesiell avtale om erstatning for skader mellom verten og en annen person, bestemmes erstatningsansvaret av en slik avtale – Utgifter knyttet til uhell eller ansvar forårsaket av avløpsvann eller utslipp – Utgifter knyttet til ansvar som følge av profesjonelt arbeid utført av advokater, registrerte utenlandske advokater, sertifiserte offentlige regnskapsførere, skatteregnskapsførere, arkitekter, designere, jord- og boligetterforskere, juridiske skrivere, administrative skrivere, veterinærer eller andre lignende personer – Utgifter knyttet til uhell relatert til eller ansvar som oppstår fra besittelse, bruk eller administrering av fly, bil, fartøy eller kjøretøy utenfor utleiestedet, unntatt eventuelle skader som følge av bruk eller administrering av bil, fartøy eller kjøretøy utenfor fasilitetene mens en slik bil, fartøy eller kjøretøy brukes utenfor fasilitetene som utleiested – Utgifter knyttet til uhell relatert til eller ansvar som oppstår i forbindelse med bygningsarbeid på leide anlegg, for eksempel renovering, utvidelse eller rivning, unntatt der verten er engasjert i arbeidet på eget initiativ – Utgifter for uhell eller ansvar forårsaket av jordskjelv, utbrudd, oversvømmelser, tsunamier eller lignende naturfenomener, med unntak av tilfeller hvor skade er forårsaket av brann – osv.

  Forsikringskrav

  Melding om ulykke

  Verten må varsle Airbnb umiddelbart om gjesters eller en tredjeparts personskade eller materielle skader når slike skader oppdages, siden forsikringen kan gjelde. Hvis verten blir oppmerksom på skade på eiendom som verten eier, og det ikke lykkes å inngå en avtale med gjesten om løsning av saken innen 72 timer etter at gjesten først informeres om forholdet, bør verten varsle Airbnb ettersom forsikring kan gjelde.

  Forespørsel om levering av forsikringspolise

  Denne oversikten over den japanske vertsforsikringen omfatter ikke alle vilkår, begrensninger og unntak som finnes i forsikringspolisen. For å be om en kopi av forsikringspolisen kan du ta kontakt med [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) og legge ved Airbnb-kontoinformasjonen din.

  Forsikringsselskap

  Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.