Slik beskytter Airbnb verter

Finn ut mer om Airbnbs innebygde beskyttelser.
Av Airbnb 4. feb. 2020
Leselengde 3 min
Oppdatert 1. mai 2024

Highlights

  • Beskyttelser som AirCover for verter gir deg trygghet som vertskap.

  • Kundeservice er tilgjengelig på 62 språk

Du har kanskje spørsmål om hvordan du beskytter stedet ditt og eiendelene dine når reisende bor i hjemmet ditt. Det er svært sjelden det oppstår skade eller sikkerhetsrelaterte hendelser, men Airbnb har uansett mange beskyttelsestiltak på plass både for verter og gjester.

Profiler og anmeldelser

Airbnb hjelper deg med å bli kjent med gjestene. Hvis du bruker øyeblikkelig bestilling, kan du tilpasse innstillingene for å legge til gjestekrav utover bestillingskravene som gjelder for alle gjester. Hvis du foretrekker manuelle bestillingsforespørsler, kan du gå til gjestenes profiler og lese anmeldelser fra tidligere verter før du godtar reservasjonen.

Siden verter og gjester bare kan gi hverandre anmeldelser etter at en reservasjon er fullført, kan du være sikker på at tilbakemeldingen du leser, er basert på en faktisk opplevelse. Du kan også bruke Airbnbs sikre meldingsfunksjon til å stille spørsmål og gi de rette forventningene når som helst før oppholdet.

AirCover for verter

AirCover for verter gir beskyttelse fra A til Å til alle verter på Airbnb. Den gir beskyttelse før turen starter for å sikre at gjestene som bestiller, er hvem de utgir seg for å være, ved å bekrefte gjestenes identitet. Den bidrar også til å redusere risikoen for forstyrrende fester og skade på eiendom med teknologien for risikovurdering av reservasjoner.

AirCover for verter gir 1 million USD i vertsforsikring og 3 millioner USD i vertsbeskyttelse ved tingskade, som blant annet dekker kunst, verdisaker, parkerte biler, båter og andre kjøretøy.

Les mer om AirCover for verter

Grunnregler

Grunnregler for gjester er et sett gjeldende standarder som alle gjester må følge. Grunnreglene krever at gjestene behandler stedet ditt med respekt, følger husreglene dine, kommuniserer raskt hvis det oppstår problemer, og forlater hjemmet ditt i en stand som ikke krever veldig mye rengjøring. Alle gjester som bestiller, godtar disse reglene før reservasjonen går gjennom.

Kontosikkerhet

Airbnb har en rekke tiltak som skal sikre kontoen din, som å kreve ekstra autentisering ved innloggingsforsøk fra en ny telefon eller datamaskin og å sende deg kontovarsler når det gjøres endringer. Så lenge du bruker Airbnb gjennom hele prosessen, til både kommunikasjon, bestilling og betaling, er du beskyttet av Airbnbs retningslinjer og beskyttelser.

Kundeservice døgnet rundt

Airbnbs kundeservice står klare til å hjelpe deg på 62 språk med

  • ombestilling
  • refusjoner
  • megling

Finn ut mer om retningslinjer og beskyttelser

Med disse beskyttelsene på plass er det ingen grunn til bekymring når du tar imot gjester. Få mer informasjon om AirCover for verter for å finne ut mer om de viktige måtene Airbnb beskytter vertene på.

AirCover for verters vertsbeskyttelse ved tingskade, vertsforsikring og opplevelsesforsikring dekker ikke verter som tilbyr opphold eller opplevelser i Japan, hvor den japanske vertsforsikringen og den japanske opplevelsesforsikringen gjelder, eller for verter som tilbyr opphold gjennom Airbnb Travel LLC. For verter som har tilbudt opphold eller opplevelser i Fastlands-Kina, gjelder den kinesiske forsikringspakken for verter. Husk at alle dekningsgrenser vises i USD.

Vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen er garantert av tredjeparts forsikringsselskaper. Hvis du er vertskap i Storbritannia, er vertsforsikringen og opplevelsesforsikringen garantert av Zurich Insurance Company Ltd., og besørget og inngått uten tilleggskostnad for britiske verter i Airbnb UK Services Limited, en oppnevnt representant for Aon UK Limited, som er autorisert og regulert av det britiske finanstilsynet (Financial Conduct Authority). Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan kontrollere dette ved å gå til Financial Services Register eller kontakte FCA på +44 (0)800 111 6768. Polisen for verts- og opplevelsesforsikringen i AirCover for verter er regulert av det britiske finanstilsynet (FCA). De resterende produktene og tjenestene er uregulerte produkter som leveres av Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Vertsbeskyttelsen ved tingskade er ikke en forsikring og ikke tilknyttet vertsforsikringen. Under vertsbeskyttelsen ved tingskade får du erstatning for visse skader gjester forårsaker på hjemmet ditt og eiendelene dine, med mindre gjesten betaler for disse skadene. For utleiesteder i delstaten Washington er Airbnbs kontraktsforpliktelser under vertsbeskyttelsen ved tingskade dekket av en forsikring kjøpt av Airbnb. For verter som har bostedsland eller driftssted utenfor Australia, gjelder disse vilkårene for vertsbeskyttelsen ved tingskade. For verter som har Australia som bostedsland eller driftssted, er vertsbeskyttelsen ved tingskade underlagt vilkårene for vertsbeskyttelsen ved tingskade for australske brukere.

Informasjonen i denne artikkelen kan ha blitt endret siden publiseringen.

Highlights

  • Beskyttelser som AirCover for verter gir deg trygghet som vertskap.

  • Kundeservice er tilgjengelig på 62 språk

Airbnb
4. feb. 2020
Var dette nyttig?